Privacyverklaring

Versie 25 mei 2018

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Plandent Bouw en Advies B.V. hecht veel belang aan gegevensbescherming en wil veiligstellen dat uw privacy beschermd is wanneer u gebruikmaakt van de leveranties van goederen en diensten van Plandent Bouw en Advies B.V.. Daarom hebben we deze mededelingen en informatie over de gegevensverwerking opgesteld, waarin we toelichten hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft op grond van de privacywetgeving.
We behouden ons het recht voor de inhoud van tijd tot tijd aan te passen. Het is daarom raadzaam met regelmatige tussenpozen opnieuw kennis te nemen van onze mededelingen over de gegevensverwerking.

Artikel 1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Plandent Bouw en Advies B.V.
Ravenswade 54k
3439 LD Nieuwegein

Artikel 2. Categorieën van gegevens en de herkomst hiervan.
Tot de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt, behoren in het bijzonder uw stamgegevens (zoals voornaam, achternaam, toevoegingen, klantnummer), contactgegevens (bijvoorbeeld adres, (mobiel) telefoonnummer, e mailadres), de bij gebruik van de IT-systemen gegenereerde loggegevens alsmede overige gegevens verband houdend met de overeenkomst (bijvoorbeeld bankrelatie/bankrekeningnummer).
Uw persoonsgegevens worden rechtstreeks bij u opgevraagd in het kader van de registratie resp. aanmelding.

Artikel 3. Doel en wettelijke basis van de verwerking.
We verwerken uw persoonsgegevens met inachtneming van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Doel van de gegevensverwerking is in de eerste plaats de uitvoering van overeenkomsten of precontractuele maatregelen in verband met de afwikkeling van uw bestellingen. Daarnaast kan in voorkomende gevallen op grond van artikel 6, eerste lid, onder a) in verband met artikel 7 AVG om uw bijzondere toestemming worden gevraagd (toestemming ingevolge de privacywetgeving), bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden.
Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt uw e mailadres voor eigen reclame-doeleinden gebruikt totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.
Afmelding is te allen tijde mogelijk via de link onderaan elke mailing of door te mailen naar privacy@plandentbouwenadvies.nl

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden.
Binnen onze onderneming ontvangen uw persoonsgegevens slechts die personen en organen die deze nodig hebben om te voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen.
Binnen ons bedrijf worden uw gegevens doorgegeven aan instellingen die deze gegevens nodig hebben voor de afwikkelingen van bestellingen of het uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
Met het oog op de nakoming van onze contractuele en wettelijke verplichtingen maken we daarnaast deels gebruik van verschillende dienstverleners. De volgende opdrachtnemers en dienstverleners, waarmee niet slechts een tijdelijke handelsrelatie bestaat, kunnen persoonsgegevens ontvangen:

  • logistieke dienstverleners;
  • MailChimp (versturen mailingen/uitnodigingen);
  • SowMedia en Byte (verzorging hosting datagegevens).

Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven aan overige ontvangers buiten de onderneming voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de contractuele en wettelijke verplichtingen.
Om de integriteit en de beveiliging van de verwerking te waarborgen hebben wij met deze partijen verwerkingsovereenkomsten gesloten.

Artikel 5. Automatische gegevensverzameling door middel van cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de buffer van uw browser worden opgeslagen en het mogelijk maken uw gebruik van onze website te analyseren. De volgende gegevens worden door ons computersysteem door middel van cookies automatisch verzameld wanneer u onze website oproept:

  • Uw internetadres (IP-adres);
  • Het type en de versie van uw browser;
  • De website van waaruit u onze website bezoekt (referrer URL);
  • Het gebruikte besturingssysteem;
  • De website van waaruit u wordt omgeleid naar andere websites;
  • De datum en het tijdstip van uw bezoek.

Deze gegevens worden gescheiden opgeslagen van de overige gegevens die u eventueel op onze website invult. Er vindt geen koppeling van deze gegevens met overige gegevens van u plaats. Ze worden voor statistische doeleinden geanalyseerd om onze website en ons aanbod te kunnen optimaliseren. De gegevens worden na de analyse verwijderd.
Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan kunt u het gebruik hiervan in uw browser blokkeren. Er kan niet worden uitgesloten dat de functionaliteit van onze website hierdoor wordt beperkt.

Artikel 6. Verzameling en verwerking van gegevens bij gebruik van Google Analytics.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren.
De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt geanonimiseerd zodat deze niet meer kan worden gekoppeld aan een IP-adres en wordt gewoonlijk naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter eerst ingekort in een lidstaat van de EU of een ander land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de aanbieder van deze website om uw gebruik van de website te analyseren, ten behoeve van de aanbieder van deze websiterapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en het internetgebruik.
Google zal uw IP-adres in geen geval samenvoegen met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies weigeren door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; we wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet meer volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website.
Daarnaast kunt u weigeren dat de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (waaronder begrepen uw IP-adres) naar Google worden verzonden en door Google worden verwerkt door een browseradd-on ter deactivering van Google Analytics te downloaden en op uw browser te installeren. De add-on ter deactivering van Google Analytics vindt u op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Artikel 7. Uw privacyrechten.
Op bovengenoemd adres kunt u informatie over de omtrent uw persoon opgeslagen gegevens opvragen. Daarnaast kunt u onder bepaalde voorwaarden rectificatie of verwijdering van uw gegevens eisen. Verder hebt u mogelijkerwijs recht op beperking van de verwerking van uw gegevens alsmede recht op teruggave van de door u beschikbaar gestelde gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.

Artikel 8. Recht van bezwaar.
U hebt het recht zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. Indien we met de verwerking van uw gegevens gerechtvaardigde belangen behartigen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. We staken dan de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende geprivilegieerde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of tenzij de verwerking ten doel heeft wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te handhaven. U kunt hiervoor mailen naar privacy@plandentbouwenadvies.nl.

Artikel 9. Intrekking van de toestemming.
Indien u op grond van artikel 6, eerste lid, onder a) of artikel 9, tweede lid, onder a) AVG-toestemming aan ons hebt verleend uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken, te verwerken en door te geven (bijvoorbeeld elektronische nieuwsbrief of toezending van een aanbod, gebruik van Google Analytics), kunt u deze toestemming te allen tijde zonder inachtneming van enige formele vereiste of termijn voor de toekomst intrekken. Indien we uw gegevens – voor zover rechtens toegestaan – bijvoorbeeld gebruiken om per post reclame te versturen, kunt u daarnaast bezwaar maken tegen dit gebruik. U kunt hiervoor mailen naar privacy@plandentbouwenadvies.nl.

Artikel 10. Klachtrecht.
U hebt de mogelijkheid zich met een klacht te wenden tot Plandent Bouw en Advies B.V. of tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Artikel 11. Duur van de gegevensopslag.
We verwijderen uw persoonsgegevens zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor bovengenoemde doeleinden. Na beëindiging van de handelsrelatie worden uw persoonsgegevens bewaard zolang we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Een en ander volgt rechtstreeks uit de in Nederland geldende wettelijke bewijs en bewaarplichten. De bewaartermijnen kunnen op grond hiervan oplopen tot tien jaar. Bovendien kan het voorkomen dat persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode waarbinnen vorderingen tegen ons kunnen worden ingesteld (wettelijke verjaringstermijn van drie tot 30 jaar).

Artikel 12. Doorgifte van gegevens aan ander land.
Er vindt geen doorgifte van uw gegevens aan een ander land plaats.

Artikel 13. Bent u verplicht uw gegevens beschikbaar te stellen?
In het kader van uw verzoek tot het leveren van goederen of diensten dient u die persoonsgegevens beschikbaar te stellen die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de opdracht en de nakoming van de hiermee verband houdende contractuele verplichtingen of die we wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens zijn we niet in staat de overeenkomst met u uit te voeren of aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Artikel 14. Geautomatiseerde individuele besluitvorming of maatregelen ter profilering.
Er vinden geen geautomatiseerde individuele besluitvorming of maatregelen ter profilering plaats.

Artikel 15 Gegevensbeveiliging.
We hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen, in het bijzonder tegen verlies, manipulatie of onbevoegde toegang. We passen onze beveiligingsmaatregelen regelmatig aan de voortschrijdende technische ontwikkeling aan.

Nieuwegein
25 mei 2018